Dặm Trùng Dương

Gửi Nguyễn

Tuổi già thêm bệnh suốt thu trường
Nghe bạn bôn đào biệt cố hương
Xin gửi lòng sầu theo bóng nguyệt
Hãi hùng chia xẻ dặm trùng dương.


Vũ Phan Long

Nguồn http://vuphanlong.net.tf