Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Nơi lưu giữ những tác phẩm của Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Đặng Phú Phong

Điếu từ Giáo Sư, Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác của Cựu Học Sinh LTQN

Đây là điếu văn của Ông Đặng Phú Phong đọc trong Lễ Tưởng Niệm Ông Nguyễn Mộng Giác ngày 8.7.2012.
   Số lần đọc: