Lễ Trao Giải Truyện Dài do Trung Tâm Văn Bút tổ chức 1974

Lễ Trao Giải Truyện Dài do Trung Tâm Văn Bút tổ chức tại Sài Gòn ngày 15.11.974