Cáo Phó

(Lời bàn của bài này là lời Phân Ưu - nguyenmonggiac.info)